Do zadań ZDP należy w szczególności:

 • opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych, jak również opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • pełnienie funkcji inwestora,
 • utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • koordynacja robót w pasie drogowym,
 • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
 • opracowanie materiałów dotyczących udzielania zamówień publicznych,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczajacych wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 • przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich uzytkowników,
 • przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostajacymi w zarzadzie organu zarządzajacego drogą,
 • ZDP realizuje zadania własne Powiatu Tarnogórskiego z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz inne zadania przewidziane przepisami prawa do kompetencji lub obowiązków zarządcy dróg,
 • ZDP może realizować zadania z tego samego zakresu zlecone przez inne podmioty po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania ZDP w Tarnowskich Górach
Podmiot udostępniający informację:Zarząd Dróg Powiatowych
w Tarnowskich Górach
Informację opublikował:Łukasz Ziętek
Data publikacji:16.03.2004 10:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Ziętek
Data aktualizacji:16.03.2004 10:07